Search

додипломска студиска програма

Примена на информациски
технологии - дигитален дизајн
и интерактивни технологии

Времетраење:
3 години (6 семестри)
Број на ЕКТС кредити:
180 ЕКТС
Стручен назив:
Bachelor of Applied Science in Digital Design and Interactive Technologies

Приемниот тест за упис е затворен!
Влези на листата на чекање за последниот уписен рок!

Уште 6 слободни места за aкадемската ‘24/25

Уписите се во тек!

Која кариера следува по завршување на
оваа студиска програма?

Преку оваа програма студентите се стекнуваат со голем број на вештини и технологии, отворајќи им ја вратата кон најразлични просперитетни кариери во дигиталниот свет како:

Компаниите што ги вработуваат нашите студенти се најчесто специјализирани во развој на софтвер и ИТ-иновации. Покрај нив, и компаниите од други сектори како финансиски, владини, здравствени институции или пак, сектори како производство, маркетинг и дизајн кои имаат сопствени продукти на пазарот и потреба од инженери по дизајн на кориснички интерфејс, искуство и графички дизајн во нивниот тим, исто така вработуваат наши студенти.

Предмети

КРЕДИТИ: 7.5

Истражување на дизајнери, уметници и филозофи што биле значајни при трансформирањето на нашето гледиште и размислување. Вовед во компонентите на секој дизајн проект: типографија, боја, форма, мрежи и структура. Откривање на основните принципи за распоред и композиција на медиуми на екранот и техники на скицирање и визуелни жанрови во дизајнот за дигитални медиуми.

КРЕДИТИ: 7.5

Учење на техники за создавање на сопствени уникатни висококвалитетни илустрации, дијаграми, графикони и логоа за производство на широк опсег на медиуми – од академски постери до настани и маркетиншки материјали, користејќи ги клучните функции на Adobe Illustrator преку спроведување на основните дизајн-принципи.

КРЕДИТИ: 7.5

Способноста да се визуелизираат креативните идеи е фундаментална за процесите на дизајнирање и производство на настани и искуства. Вештините што се изучуваат на овој предмет ќе бидат потребни, развиени и распоредени во многу други понатамошни предмети.

КРЕДИТИ: 7.5

Градење на цврста основа за обработка на слики, земање примероци и реконструкција, линеарни филтри, и геометриски операции како ротирање и искривување слики, со акцент на ефикасни и прецизни имплементации. Учење на техники за манипулации со градиент домен, брзи филтри за зачувување на рабовите, порамнување на слики и сегментација на слики со графикони.

КРЕДИТИ: 7.5

Целта на овој предмет е студентите да се запознаат со основните принципи на типографијата (науката) и да ги инспирира да ги развијат своите моќи на типографско изразување (уметноста).

КРЕДИТИ: 7.5

Целта на овој предмет е студентите да се запознаат со Adobe InDesign, водечки во индустријата софтвер за дизајн на страници за печатени и дигитални медиуми. Студентите ќе се здобијат со софтверски вештини потребни за создавање и објавување на повеќе видови на материјали, од печатени и дигитални материјали до интерактивни онлајн документи, како и ќе се оспособат да креираат решенија за дизајн користејќи внимателна, визуелна комуникација.

КРЕДИТИ: 7.5

Преку овој предмет студентите ќе ги научат карактеристиките на успешен и кохезивен систем за идентитет на бренд, како да имплементираат дизајн на бренд низ широк спектар на апликации за печатени и интерактивни медиуми и како да создадат сеопфатен сет на графички стандарди.

КРЕДИТИ: 7.5

Фокусот на овој предмет е ​​да се имплементира сè што е научено во текот на претходните предмети преку реален проект кој ќе им овозможи на студентите да ги имплементираат стекнатите компетенции во реалниот живот и во реалниот свет.

КРЕДИТИ: 7.5

Студентите ќе научат како да се соживуваат со корисниците и да ги разберат нивните проблеми, да ги дефинираат потребите на корисниците преку создавање мапи за емпатија, таргет-личности, приказни на корисници и мапи за патување на корисниците со цел да ги разберат нивните потреби.

КРЕДИТИ: 7.5

Преку овој предмет, студентите ќе ги научат математичките методи и алатки, за да го анализираат целиот спектар на податоци што обично се обработуваат во корисничкото искуство, од квантитативно истражување и анализа на податоци за тестирање на корисници до веб-аналитика на големи податоци.

КРЕДИТИ: 7.5

При изучувањето на овој предмет, студентите ќе започнат со креирање на приказни и ќе се запознаат со основите на цртањето. Ќе научат како да работат во алатката за дизајн Figma и во Miro.

КРЕДИТИ: 7.5

Овој предмет ги запознава студентите со квантитативните и квалитативните методи на истражување специфични за дизајнот на корисничкото искуство. Студентите ќе научат да креираа таргет- личности и да ја усовршат содржината врз основа на повратните информации од корисниците, за да дадат препораки за дизајн на производи и услуги. Тимската работа и соработката се клучни при созвладување на вештините за предметот.

КРЕДИТИ: 7.5

Во овој предмет, студентите ќе научат што го сочинува интерфејсот и ќе научат за дизајнерските елементи што се користат за создавање конзистентни и ефективни кориснички интерфејси. Ќе навлезат подлабоко во основите и принципите на визуелниот дизајн, вклучувајќи ги типографијата и бојата и ќе откријат за моделите на дизајнот и трендовите пред да создадат и оценат прототипови.

КРЕДИТИ: 7.5

Преку овој предмет студентите ќе научат како да креираат план за тестирање на употребливост, вклучувајќи дефинирање на неговите цели и сите метрики што ќе сакаат да ги користат за нивните тестови за употребливост. Врз основа на тоа, тие ќе создадат протокол за тестирање на употребливост со избирање задачи и составување инструкции за задачи што треба да ги следат нивните корисници.

КРЕДИТИ: 7.5

Фокусот на овој предмет е ​​да се имплементира сè што е научено во текот на претходните предмети преку реален проект кој ќе им овозможи на студентите да ги имплементираат стекнатите компетенции во реалниот живот и во реалниот свет.

КРЕДИТИ: 7.5

Со овој предмет, преку примери од индустријата, студентите ќе се запознаат со процесите, замислувањето, целите и задачите, стратегиите и тактиките и брзото создавање на прототипови. Студентите ќе истражуваат различни креативни тактики за решавање проблеми кои можат да ги применат во идните предмети.

КРЕДИТИ: 7.5

Предмет со кој студентите ќе научат да креираат дизајни за комерцијално пакување. Акцентот е ставен на решавање проблеми, естетика, форма и функција на пакување на производ. Студентите ќе можат да генерираат решенија за дизајни што опфаќаат различни стилови на пакување.

КРЕДИТИ: 7.5

Овој предмет ќе се фокусира на учење како да се имплементираат принципите на интерактивен дизајн за веб-страници. Студентите ќе научат како да ги имплементираат и користат HTML и CSS за да креираат веб-страници во согласност со стандардите и пристапноста.

КРЕДИТИ: 7.5

Овој предмет ги запознава студентите со различни методологии за дизајнирање дигитални игри. Студентите ќе се фокусираат на клучните теми како што се дизајнирање, скицирање, прототипирање. Се разгледуваат аналитички пристапи кон повеќеслојната врска помеѓу уметноста и дигиталните игри, градејќи свест за сложената природа на дигиталните игри и нивниот статус меѓу дигиталните уметности.

КРЕДИТИ: 7.5

Овој предмет се фокусира на Adobe After Effects, софтверот за дигитална движечка графика и композирање што го користат професионалци при снимање филмови и телевизиска постпродукција. Ќе бидат опфатени техниките за завршна обработка, вклучувајќи прилагодување на сликата, корекција на боја и поставки за излез за различни медиуми.

КРЕДИТИ: 7.5

Овој предмет ги запознава студентите со основите на JavaScript и примената на ова знаење во различни JavaScript библиотеки. Студентите ќе научат да дизајнираат и развиваат свои интерактивни компоненти и интерфејси, проширувајќи ги можностите што јазиците за веб дизајн како што се HTML и CSS ги дозволуваат сами. Ќе истражуваат интерактивни

КРЕДИТИ: 7.5

Овој предмет ќе им овозможи на студентите да се потпираат на теоретските и техничките основи за да изградат 3D-модели во дигитална средина. Ќе стекнат вештини за користење на 3D моделирање во Маја и со техники за подобрување на нивната работа. Ќе научат како да создадат видео датотека користејќи ги нивните готови дизајни.

КРЕДИТИ: 7.5

Овој предмет им нуди на студентите можност да го зајакнат своето владеење во области кои се сметаат за суштински за сите професионалци, вклучувајќи ги и оние фокусирани на меки вештини. Студентите преку овој предмет ќе ги развијат вештините и знаењата неопходни за нивна зголемена вработливост.

КРЕДИТИ: 7.5

Дигиталната ера го трансформираше процесот на комуникација, барајќи нови деловни стратегии, ефикасно планирање и акутно разбирање на најновите димензии на технолошкиот напредок. Преку овој предмет студентите ќе се запознаат со планираните интегрирани маркетинг стратегии, методична, критичка и планирана перспектива за тоа како ефективно да ги користат новите техники во вистинската дигитална деловна средина.

КРЕДИТИ: 7.5

Овој предмет го олеснува развојот на претприемачки начин на размислување и ги опремува студентите со неопходните најсовремени знаења и вештини кои се од витално значење за генерирање вредност во економија базирана на знаење. Со силна ориентација кон иднината, реализирана преку прогнозирање и во финансиите и во маркетингот, предметот ќе им ја обезбеди алатката неопходна за реализација на комерцијална можност.

КРЕДИТИ: 7.5

Овој предмет ќе им помогне на студентите да научат како да започнат само од идеја. Студентите ќе бидат способни да ги откријат најдобрите практики за дизајн на производи, да ги имплементираат принципите за управување со производи и ќе научат да ги пренесуваат своите идеи до голем број на публика.

Дел од вештините кои се развиваат
преку овие предмети

Наставен кадар и соработници

Закажи средба

Дознај повеќе за нашите програми, методологија
на работа, професори и процес
на аплицирање.

Претстави ги своите способности и провери
дали Бреинстер Некст колеџ е вистинското
место за тебе – закажи средба!

Избери ја соодветната програма

Контакт

(+389) 070 239 915
Или пиши ни на